THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bệnh viện dã chiến số 6 (tỉnh Đồng Nai) – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Giá trị :50,000,000 VNĐ


# Nguồn lực
1 Tiền mặt