THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bệnh viện dã chiến – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [24/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :500 hộ


# Nguồn lực
1 Trái cây