THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

“Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai” – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [28/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Mặt trận Tổ Quốc
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Tân Hiệp


# Nguồn lực
1 Máy thở