THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

“Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán” – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [02/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Mặt trận Tổ Quốc
Huyện : Thành Phố Biên Hòa


# Nguồn lực
1 Xe Cứu Thương