THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

“Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất” – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [28/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Mặt trận Tổ Quốc
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Tân Biên


# Nguồn lực
1 Máy thở
2 Khẩu trang
3 Đồ bảo hộ