THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bếp ăn phục vụ TNV – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [15/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :300 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo