THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bếp ăn TNV – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [25/07/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :40 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, gạo, mì