THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bếp ăn TNV tỉnh – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [03/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :500 hộ


# Nguồn lực
1 Trứng
2 Tương ớt
3 Đường