THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

BV Phổi – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [18/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :50 hộ


# Nguồn lực
1 Đồ bảo hộ