THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Đh Công nghệ Đồng Nai – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [24/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :50 hộ


# Nguồn lực
1 Mỳ ăn liền
2 Gạo