THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

ĐH Đồng Nai, CĐ y tế, Kỹ thuật , Sonadezi, MTTT – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [25/07/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :46 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, gạo, mì
2 Bánh