THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Hội CTĐ tỉnh ĐN – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [25/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :200 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Rau, củ, quả