THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Huyện đoàn Cẩm Mỹ – Huyện Cẩm Mỹ


Ngày nhận : [21/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Cẩm Mỹ
Số lượng nhận :200 hộ


# Nguồn lực
1 Thanh long
2 Rau, củ, quả
3 Cá khô