THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Huyện đoàn Vĩnh Cửu – Huyện Vĩnh Cửu


Ngày nhận : [03/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Vĩnh Cửu
Xã, phường : xã Thạnh Phú, Tân An, Bình Lơi, Bình Hòa, Thị trấn Vĩnh An
Số lượng nhận :799 hộ


# Nguồn lực