THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

HUYỆN ĐOÀN VĨNH CỬU – Huyện Vĩnh Cửu


Ngày nhận : [06/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Vĩnh Cửu
Xã, phường : THỊ TRẤN VĨNH AN, XÃ TÂN AN, XÃ THẠNH PHÚ, XÃ BÌNH LỢI, XÃ BÌNH HÒA
Số lượng nhận :694 hộ


# Nguồn lực