THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Huyện đoàn Vĩnh Cửu – Huyện Vĩnh Cửu


Ngày nhận : [24/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Vĩnh Cửu
Số lượng nhận :2000 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả