THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Huyện Vĩnh Cửu – Huyện Vĩnh Cửu


Ngày nhận : [21/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Vĩnh Cửu
Số lượng nhận :1000 hộ


# Nguồn lực
1 Thanh long