THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

– Huyện Vĩnh Cửu


Ngày nhận : [08/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Vĩnh Cửu
Xã, phường : xã Thạnh Phú, Tân An, Bình Lơi, Vĩnh Tân, Thị trấn Vĩnh An
Số lượng nhận :700 hộ


# Nguồn lực