THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phước Tân, Tam Phước, Long Bình Tân, An Bình, Tân Biên – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :1000 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Rau, củ, quả