THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường An Hòa – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường An Hòa
Số lượng nhận :30 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo