THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Bình Đa, Long Bình Tân, Tam Hiệp – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :150 hộ


# Nguồn lực
1 Nhu yếu phẩm khác