THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Hóa An – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [20/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :250 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả