THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Quyết Thắng – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Quyết Thắng
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả