THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Tân Hiệp – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [14/07/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Tân Hiệp
Giá trị :30,000,000 VNĐ
Số lượng nhận :50 hộ


# Nguồn lực