THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Quầy thực phẩm miễn phí đợt 1 (tại Tam Hiệp, Bình Đa, Long Bình, Quang Vinh, Trảng Dài) – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [15/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :800 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Rau, củ, quả
3 Trái cây