THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Đồng Nai – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [28/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Mặt trận Tổ Quốc
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Tân Hiệp
Số lượng nhận :700 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả