THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Sở Y tế Đồng Nai – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [02/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Mặt trận Tổ Quốc
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :100000 hộ


# Nguồn lực
1 Bộ kit test nhanh