THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Tân Phong – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Tân Phong
Số lượng nhận :50 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Rau, củ, quả