THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Thành đoàn Long Khánh – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [27/07/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :2000 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả