THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Tình nguyện viên cấp tỉnh và Biên Hòa – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [01/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Nước súc miệng