THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

TNV cấp tỉnh – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [06/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :30 hộ


# Nguồn lực
1 Găng tay y tế
2 Kính chống giọt bắn
3 Đồ bảo hộ