THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

“Tổ áo xanh – Chương trình thực phẩm” – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :130 hộ


# Nguồn lực
1 Đồ bảo hộ