THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Tổ áo xanh – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [26/07/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :90 hộ


# Nguồn lực
1 Đồ bảo hộ