THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Phước Tân, An Hoà, Long Bình Tân, Long Bình, Bình Đa, An Bình, Tân Tiến, Tân Phong, Thống Nhất, Quyết Thắng – Thành Phố Biên HòaTổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phước Tân, An Hoà, Long Bình Tân, Long Bình, Bình Đa, An Bình, Tân Tiến, Tân Phong, Thống Nhất, Quyết Thắng
Số lượng nhận :1000 hộ


# Nguồn lực
1 Bánh tét
2 Trứng
3 Cá khô
4 Nhãn