THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Viện dưỡng lão Tình thương Suối Tiên, xã Cây Gáo, Trảng Bom – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [05/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Giá trị :15 VNĐ
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Thịt
2 Trái cây