THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Vĩnh Cửu – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [03/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :1200 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Bún khô
3 Xúc xích