Thông tin trao nguồn lực

1
Nguồn lực Lương thực Tên nguồn lực khác Số lượng Đơn vị tính

Số lượng tấn tạ vui lòng quy đổi về Kg

1
Nguồn lực thực phẩm Tên nguồn lực khác Số lượng Đơn vị tính
1
Nguồn lực Nhu yếu phẩm Tên nguồn lực khác Số lượng Đơn vị tính
1
Nguồn lực Dụng cụ bảo hộ Tên nguồn lực khác Số lượng Đơn vị tính
1
Nguồn lực Vật dụng / trang thiết bị Tên nguồn lực khác Số lượng Đơn vị tính
1
Tiền mặt Số tiền Đơn vị tính
1
1
Nguồn lực Lương thực Tên nguồn lực khác Số lượng Đơn vị tính

Số lượng tấn tạ vui lòng quy đổi về Kg

1
Nguồn lực thực phẩm Tên nguồn lực khác Số lượng Đơn vị tính
1
Nguồn lực Nhu yếu phẩm Tên nguồn lực khác Số lượng Đơn vị tính
1
Nguồn lực Dụng cụ bảo hộ Tên nguồn lực khác Số lượng Đơn vị tính
1
Nguồn lực Vật dụng / trang thiết bị Tên nguồn lực khác Số lượng Đơn vị tính
1
Tiền mặt Số tiền Đơn vị tính
1