THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

A Trung – Tỉnh đoàn – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Đồ bảo hộ 100 Bộ