THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

BTC Tiếp sức tuyến đầu – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Đồ phẫu thuật 500 Bộ