THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

CĐCS Ngân hàng CSXH – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tiền mặt 320,000,000 VNĐ