THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Chi đoàn VP Thừa Phát Lại – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Trái cây 800 Kg