THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Chị Huyền – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Cơm khu phong toả( Mỗi ngày) 100 xuất