THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Cô Tuyết – phường Trung Dũng – Thành Phố Biên Hòa Tỉnh – DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tiền mặt 1,000,000 VNĐ