THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Công ty Kiên Giang 68 – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Nước suối 210 Thùng