THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Công ty Six Senses Saigon River Thành Phố Biên Hòa Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tiền mặt 100,000,000 VNĐ