THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Công ty Thanh Bình – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Trứng 3,000 Cái