THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Công ty TNHH Nam Phong Thành Phố Biên Hòa Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tiền mặt 10,000,000 VNĐ