THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Đại Đức Thích An Thuận – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Gạo 410 Kg