THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Đoàn Công an tỉnh – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI




# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Nước sát khuẩn 270 Chai