THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thành Phố Biên Hòa Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tiền mặt 5,500,000 VNĐ